Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:


Oznamy

Oznamujeme občanom, že 8. decembra 2016 (štvrtok) bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.

Zverejnené dňa: 6.12.2016

 

B O H U N I C E

S T A R O S T K A    O B C E    B O H U N I C E


Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach


     V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa


13. decembra 2016 (utorok) o 16:30 hod.


v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:


1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Overenie zápisnice z ostatného zasadnutia

5.      Kontrola plnenia uznesení

6.      Predaj nehnuteľného majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže – výsledok súťaže

7.      Žiadosť – p. Ivan Bukoven

8.      Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Ľudovít Kontšek

9.      Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

10.  Návrh Sadzobníka poplatkov

11.  Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019

12.  Návrh na schválenie dodatkov k nájomným zmluvám na r. 2017

13.  Návrh kultúrnych a športových podujatí na rok 2017

14.  Rôzne

15.  Diskusia

16.  Záver


V zmysle zákona je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.


Mgr. Vladimíra Rišková, starostka obce

Zverejnené dňa: 6.12.2016

 

                                                                                            

POĎAKOVANIE

3. decembra 2016 zavítal do našej malej dedinky Mikuláš so svojimi pomocníkmi Snehulienkou a čertom. Detičkám, ktorých je v našej obci 24, doniesol bohaté balíčky. Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli k radosti detí a to: Obec Bohunice, TTCE, s. r. o. - p. Rastislav Červienka s manželkou, p. Pavel Dvořák, anonymný darca a p. Martina Maľachová, ktorá aj kreatívne balíčky perfektne pripravila. Poďakovanie patrí aj p. Ľubomíre Riškovej, p. Božene Korbeľovej, p. Eve Udvardyovej za výborné pampúchy a pagáče, rodine Halbavej za čajík a varené vínko, ktoré zohriali a ďakujeme aj chlapcom z DHZ Bohunice: p. Marošovi Halbavému a p. Ľubomírovi Kňažovičovi za klobásky, ktoré rozvoňali dedinu a pochutili. Poďakovanie patrí aj Mgr. Zuzane Bajanovej, p. Štefanovi Bajanovi a p. Jozefovi Halbavému za vianočnú výzdobu. Ďakujeme aj nášmu fotografovi p. Jaroslavovi Máľachovi, ktorý nám toto podujatie zvečnil. No a v neposlednom rade ďakujeme p. Radoslavovi Šeligovi, slečne Vanesske Kruľákovej a René Lakymu - oni vedia za čo :-) A ešte ďakujeme všetkým, ktorí prišli vychutnať si predvianočnú atmosféru.

Zverejnené dňa: 4.12.2016

 

 

MÁTE „PLNÝ“ DOM PRE VÁS  ZBYTOČNÝCH  VECÍ A NEVIETE ČO S NIMI?


PRÍĎTE MEDZI NÁS. PRIPRAVILI SME PRE VÁS:


BOHUNICKÝ BLŠÁK

PRAVIDELNE, RAZ DO MESIACA, BURZA VŠETKÉHO A PRE VŠETKÝCH


PONÚKNITE TO, ČO UŽ NEPOTREBUJETE A NÁJDITE SI TO, ČO SA VÁM ZÍDE.


Tešíme sa na vás : 17. decembra 2016 (sobota)

od 900 hod. do 1400 hod.


MIESTO KONANIA: priestranstvo pri Obecnom úrade v Bohuniciach a Bohunickej krčme (v prípade nepriaznivého počasia Kultúrny dom v Bohuniciach.)

VSTUPNÉ:      návštevníci:        vstup zdarma

                            predávajúci:       3,00 €/miesto

Registrácia predávajúcich je od 830 hod. do 845 hod. V prípade záujmu predávajúcim poskytneme za poplatok 2,00 € stôl s lavicou. Viac informácii u p. Martiny Maľachovej 0905 299 901 a na obecnom úrade  036/6330830.

 

Zverejnené dňa: 19.10.2016

Aktualizované: 21.11.2016

 

Vážení občania,


Vaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).


Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.


Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií.


Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácii navštívte:

 

https://www.dcom.sk/obyvatel

 

K dispozícií je 138 elektronických služieb poskytovaných samosprávou a pokrývajúcich väčšinu životných situácií, ktoré je možné využívať z pohodlia svojho domova.


DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)


Kýčerského 5
811 05 Bratislava

www.zdruzeniedeus.sk

Zverejnené dňa: 12.09.2016

 

 

MOBILNÁ PREDAJŇA

Vážení občania!

Od 2. augusta 2016 budete mať možnosť nakúpiť si potraviny v mobilnej predajni, ktorá bude do našej obce chodiť v utorok a štvrtok o 1000 hod. Stanovisko bude mať pred budovou obecného úradu.

Zverejnené dňa: 22.07.2016

 


Zverejnené dňa: 22.07.2016