Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:


Oznamy


BURZA DAROVANÝCH VECÍ

Komunitné centrum Pukanec organizuje dňa 25. 01. 2017 v čase od 11:00 do 16:00 hodiny burzu darovaných vecí.

Vstup na burzu je 50 centov a môžete si odniesť čokoľvek, čo potrebujete. Občania, ktorí majú doma funkčné, ale pre nich už nepotrebné veci, ich môžu doniesť do komunitného centra počas otváracích hodín do 24.01. 2017.  Uprednostňujeme zimné odevy.

Financie vyzbierané zo vstupného poplatku budú použité na ďalšie aktivity Komunitného centra Pukanec.

V prípade otázok volajte na tel. číslo 0911245444.

Ďakujeme

V stredu, 25. 01. sa na Vás tešia pracovníčky Komunitného centra

Zverejnené dňa: 23.1.2017

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upozorňujeme starých aj nových majiteľov pozemkov, stavieb a bytov, že sú povinní podať do 31. januára 2017 Priznanie k dani z nehnuteľností. Priznanie je možné podať osobne i elektronicky prostredníctvom stránky www.dcom.sk alebo www.slovensko.sk.

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie alebo čiastkové priznanie podľa toho, či už v obci podával priznanie alebo nie.

Priznanie podávajú aj tí, ktorí k 1. januáru tohto roka mali už právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

Dediči mali povinnosť priznanie k dani z nehnuteľností podať už počas roka 2016, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia alebo rozhodnutia o dedičstve. Rovanko je to aj v prípade zmien vlastníkov na základe dražby, keď sa priznanie podáva tiež do 30 dní po príklepe alebo právoplatnosti dražby.

Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad, ak niekto zmenil nebytový priestor na byt alebo naopak, a to aj keď nedošlo k zmene vlastníka. Tiež vtedy, keď začal užívať pozemok na základe zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom. V takom prípade totiž bude platiť daň v tomto roku už nájomca. Ďalej, ak na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu, či zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane. Pokiaľ takáto zmena nastala, má to vplyv aj na výpočet dane.

Pokiaľ niekto vlani dostal stavebné povolenie na prístavbu, na rekonštrukciu stavby, priznanie podáva až po právoplatnom skolaudovaní stavby. Ak sa tak stalo vlani, priznanie podáva do konca januára, keďže plocha sa tým pádom zväčší a zaplatí vyššiu daň. Priznanie sa podáva aj na stavebné parcely, ak stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť k 1. januáru tohto roka. Rozhodujúca je výmera pozemkov uvedených v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá sa zdaní sadzbou dane určenou pre stavebné pozemky. 

Priznanie sa podáva osobne na obecnom úrade, poštou alebo elektronicky cez stránky www.slovensko.sk alebo www.dcom.sk najneskôr v utorok, 31. januára 2017. Majitelia a nájomcovia, u ktorých vlani nenastala žiadna zmena a po minulé roky si riadne splnili povinnosť, takže priznanie podávať nemusia, dostanú počas roka poštou rozhodnutie s výškou dane. Sankcie za nepodanie priznanie v lehote sa podľa závažnosti pohybujú od 5 do 3000 €. V prípade, že daňovník nebude reagovať na výzvy, hrozí mu vyššia pokuta, a to od 10 do 6000 €. 

Zverejnené dňa: 12.1.2017

 


Zverejnené dňa: 22.07.2016